Služby-prevencia

Prevencia – vývinové poruchy reči, učenia

Depistáž

– je zameraná na včasný záchyt vývinových porúch reči, učenia a začatia adekvátnej starostlivosti pre deti, poradenstva

pre rodičov a pedagógov s cieľom stimulácie a podpory ešte pred nástupom do 1. ročníka

– je uskutočňovaná v materských školách po dohode s riaditeľkou materskej školy, v spolupráci s učiteľkami

– je realizovaná v dvoch etapách v rámci jedného školského roka:

1. etapa: mesiac september – október

– zameraná na predškolské deti,  ktoré dovŕšili do septembra predchádzajúceho školského roku 5 rokov a majú  vývinové

oslabenia v rôznych oblastiach komunikácie

2. etapa: mesiac február – marec

– zameraná na najmladšie deti v materskej škole okolo 3. rokov, ktoré majú výrazný problém v rôznych oblastiach

komunikácie

 

Organizačný rámec depistáže:

 

Riaditeľka materskej školy zabezpečí:

– učiteľky, na základe pedagogickej diagnostiky a pozorovania vyberú 5 ročné deti, u ktorých  predpokladajú potrebu

odbornej intervencie

– písomný súhlas rodičov s orientačným vyšetrením

– distribúciu anamnestických dotazníkov rodičom, ktoré poskytne poradenské zariadenie

 

Odborní zamestnanci poradenského zariadenia zabezpečia:

– individuálne orientačné vyšetrenia detí  v priestoroch MŠ

– individuálne konzultácie, poradenstvo a oboznámenie s  možnosťami ďalšieho postupu a starostlivosti pre rodičov podľa

vopred dohodnutého harmonogramu v MŠ

– oboznámenie učiteliek s výsledkami depistáže a odporúčanými možnosťami a formami práce s dieťaťom (po

konzultácii s rodičmi ) a  dohodnutie možnej formy spolupráce

 

Metodický rámec depistáže:

orientačné vyšetrenie je zamerané na:

– jazykové, rečové schopnosti

– sluchové vnímanie – selektívnu sluchovú pozornosť

– grafomotoriku, prácu s ceruzkou

– sebaregulácia psychomotoriky

Orientačné vyšetrenie nie je zamerané na:

– intelekt

– školskú zrelosť

 

Možnosti následnej  starostlivosti podľa potrieb konkrétneho dieťaťa:

– starostlivosť v podmienkach DYS – CENTRA:

logopedická starostlivosť

špecifické stimulačné programy

pozornostný tréning

tréningy formou biofeedback metodík

– v školských poradenských zariadeniach – v centrách pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie alebo v

centrách špeciálno – pedagogického poradenstva

– v ambulanciách klinickej logopédie, psychológie v zdravotníctve

 

V záujme efektivity následnej starostlivosti  poskytovanej dieťaťu je nevyhnutná aktívna spolupráca rodičov, nakoľko táto

problematika má vysoko individuálny charakter a je nutná vzájomná spolupráca a kontakt aj v podmienkach poradenského

zariadenia.