Služby-stimulačné programy

Stimulačné programy komplexné/špecifické

 

sú určené

– pre „bezproblémové“ deti predškolského veku

– pre deti s odloženou školskou dochádzkou

– pre deti predškolského veku s poruchami reči, oslabenou grafomotorikou alebo inými špecifickými oslabeniami

 

prečo?

– lebo v tomto období sa už očakáva „určitá zrelosť“ – v komunikácii, pozornosti, v súvislosti s  nástupom do školy

a môžeme posúdiť mieru tolerancie a mieru rizika u dieťaťa v kontexte jeho individuálneho vývinu a podmienok

 

sú zamerané

– na prevenciu vývinových porúch učenia, aktivity a pozornosti , resp. ich  včasný záchyt a nastavenie primeranej

starostlivosti a prístupu v rámci budúceho vzdelávania

 

prečo?

aby sa predišlo:

– zlyhaniu v 1. ročníku,

– dodatočnému odkladu povinnej školskej dochádzky, čo je pre dieťa i rodičov väčšinou frustrujúci zážitok

– prípadnej neurotickej nadstavbe u dieťaťa z neúspechu v škole, nadmerného učenia a snahy bez adekvátneho efektu

– demotivácii k vzdelávaniu a povinnostiam

 

sa realizujú

– individuálne

– skupinovo,  dve maximálne tri deti

 

prečo?

– lebo každé dieťa nie je schopné profitovať zo situácie vo veľkej skupine detí,

– lebo ak má dieťa problém, v triede je  často „stratené“ –  uniká od aktivity, je nepozorné, nepokojné…  hlavne sa

neposúva zmysluplne dopredu a energiu usmerňuje často negatívnym alebo neefektívnym smerom alebo je pasívne

– lebo každé dieťa je i napriek rovnakému veku „vývinovo iné“  a efektívna je stimulácia „šitá na mieru“  a vyžaduje

primerané prostredie a spôsob práce

– lebo je dôležitá okamžitá spätná väzba ako sa dieťaťu darí resp. nedarí, prečo bolo úspešné, prečo zlyhalo , aby sme

mohli  postupovať od jednoduchšiemu k zložitejšiemu, od zvládnutého kroku k novému

– aby postupne trénovalo pozornosť, sebareguláciu, motiváciu, prežilo úspech a bolo aj vo väčšej skupine  –

v triede MŠ, ZŠ samostatnejšie, adaptovanejšie

 

sledujú

– prípravu „ pôdy“  pre čítanie, písanie, matematiku formou hry, manipulácie

– prípravu na aktívne, pozorné, vedomé  počúvanie

– možnosť prežitia pozitívneho zážitku „ hra na školu“

– možnosť byť úspešný pred iným dieťaťom, pred rodičmi

– rešpekt a komunikáciu s „inou autoritou“

– učenie sa počkať, kým príde na nich rad, rešpektovať pravidlá

– efektívnu podporu dieťaťa rodičmi, čo môžu a čo nemôžu, čo je pre dieťa náročné

– minimalizáciu vzdelávacích rizík, úspešný nástup do školy

 

nesledujú

– formu „školského učenia“, neučia deti písať, čítať, počítať

 

Rozdiel medzi komplexným a špecifickým stimulačným programom:

 

Komplexný

je zameraný na podporu predčitateľských, predpisateľských, predmatematických schopností s pozornosťou  a sebareguláciou

 

Špecifický

je zameraný na jednu psychickú modalitu, ktorá sa vyšpecifikuje diagnostikou, napr.:

sluchové vnímanie

zrakové vnímanie

priestorové vnímanie a orientáciu

vnímanie sledu, času

pamäťové schopnosti

selektívna pozornosť

sebaregulácia motoriky, aktivity

jemná motorika, vizuomotorika, grafomotorika

alebo iné špecifické oslabenie podľa diagnostiky