Služby-biofeedback

EEG biofeedback

Neurobiofeedback bol vyvinutý v USA v Národnom centre kozmonautiky a letectva – NASA v 60-tych rokoch.

Metódu rozpracoval prof. Barry Sterman neurofyziológ a psychológ.
Podstata metódy

spočíva v použití princípu tzv. biologickej spätnej väzby na autoreguláciu mozgovej aktivity. Mozog produkuje elektrickú aktivitu, ktorú môžeme merať. Tieto elektrické potenciály nám dávajú krivku, ktorú nazývame – elektroencefalogram – EEG.
Podľa frekvencie (počet vĺn za sekundu) delíme EEG na nasledovné rytmy:

 

delta 1-3 Hz hlboký spánok
théta 4-7 Hz povrchný spánok, denné snenie, útlm, meditácia, hypnóza
alfa 8-12 Hz základná bdelosť, základná aktivita mozgu (ničnerobenie), zatvorené oči
beta 12-30 Hz
SMR 12–15 Hz uvoľnená pozornosť, autoregulácia, vedomé spracovávanie informácií
beta1 15–20 Hz sústredená pozornosť, vôľová koncentrácia
beta2 21–30 Hz podráždenie, úzkosť, napätie – hyperexcitácia
gama 31–a viac špičkové výkony, vrcholové prežitky

 

Pre činnosť mozgu je typická neustála aktivita, ktorá obsahuje rôzne frekvenčné pásma, vlnové dĺžky. Táto aktivita sa sníma elektródou umiestnenou na určitom mieste na hlave (podobne ako pri EEG vyšetrení), filtruje a kvantifikuje do uvedených frekvenčných pásiem na obrazovke terapeuta. Počítač spracúva signál a zabezpečuje spätnú väzbu – informácie o priebehu mozgových vĺn v konkrétnom okamihu.

Terapeut pracuje so signálom v smere podmieňovania – nastavuje ciele, ktoré má klient dosahovať a to podľa aktivít, ktoré klientov mozog potrebuje posilniť alebo opačne inhibovať. Sleduje snímané hodnoty na počítači a podľa potreby nastavuje náročnosť hry.

Frekvencie elektrickej aktivity mozgu, ktoré sa mozog pomocou biofeedbacku učí sú stanovené ako cieľové hodnoty na základe vedeckých výskumov o fungovaní mozgu v určitých stavoch alebo pri výkonoch. Boli odvodené z výskumov a sledovania takých ľudí, ktorých mozog pracuje optimálne – napr. kozmonauti, jogíni, piloti.

Klient vidí priebeh svojich mozgových vĺn pred sebou na obrazovke „preložený“ do podoby videohry, ktorú hrá bez pomoci klávesnice alebo myši, iba mentálnou aktivitou.

Ak mentálnou činnosťou narastá aktivita mozgu v žiadúcom pásme mozgových vĺn, hráč je odmenený zvukovým signálom, ktorý predstavuje jeden bod. Ak narastá aktivita v nežiadúcom pásme, úspech v hre mizne.

Takto vlastne tréning predstavuje podmienečné učenie pre mozog, klient vlastnou autoreguláciou ovplyvňuje svoju EEG aktivitu.

Niekoľko poznámok a faktov:
EEG – biofeedback je špecifickou metódou na posilňovanie žiadúcej aktivacie nervovej sústavy operačným podmieňovaním.

Mozog je veľmi citlivý a vnímavý orgán, hladný po podnetoch, má vysokú schopnosť učenia. Ak sa v procese tréningu „naučí“, že je preň výhodné pracovať istým spôsobom, chce si tento stav udržať, ďalej pracovať tak isto a dosiahnuté výsledky si ukladá: nové funkčné okruhy pomáhajú mozgu fungovať lepšie, optimálnejšie, harmonickejšie a sú trvalé. Optimálne fungovanie mozgu zlepšuje výkon, redukuje emočný stres, zvyšuje imunitu…, zlepšuje psychofyziologické procesy.

EEG – biofeedback je doteraz najvyspelejšia forma využitia schopnosti človeka ovplyvňovať vlastným vedomím fyziologické procesy.

Dnes sa používa v mnohých vyspelých krajinách sveta ako metóda terapeutická, edukačná, tréningová a mechanizmom svojho účinku je niekde medzi psychoterapiou a farmakoterapiou.

Aplikácie EEG – biofeedbacku
V súčasnej dobe sa táto metóda využíva okrem nápravy rôznych dysfunkcií mozgovej činnosti aj na kondičný tréning ale aj na nácvik relaxácie.

– najbohatšiu indikačnú skupinu tvoria poruchy známe pod súhrnným názvom ľahké mozgové dysfunkcie ĽMD, porucha pozornosti ADD, porucha pozornosti a hyperaktivita ADHD, súčasťou celého obrazu sú rôzne špecifické poruchy učenia, motoriky, autoregulácie, sústredenia, zvýšenej impulzivity, nedostatočného sebaovládania, poruchy správania, ale i hypoaktivita, pomalé psychomotorické tempo.

– typickou indikačnou skupinou sú poruchy spánku; spánok je dobou „údržby a opráv“ nervových bunečných sietí užívaných pre pamäť, riešenie problémov a učenie, nekvalitný alebo nedostatočný spánok má za následok únavu, zmeny nálady, zhoršenie kognitívnych funkcií, stres…

– ďalej sa EEG – biofeedback používa pri úzkostných a depresívnych stavoch, tréme, chronických bolestiach, migrénach, ľahších formách DMO, epilepsie, tikoch, autizme, pri traumatických poraneniach mozgu, po mozgovej príhode a ďalších problémoch. Pri vážnejších klinických diagnózach je nutná spolupráca s ošetrujúcim lekárom.

– prevencia porúch učenia : EEG – biofeedback podporuje a urýchľuje procesy zrenia CNS a tým znižuje riziko vzniku porúch učenia. Preventívny program by mal prebehnúť v predškolskom veku, okolo piateho roku dieťaťa. Prevencia chráni dieťa, rodiča i učiteľa.

– prevencia preťaženia: stresových a úzkostných stavov ako relaxačný tréning

– kondičný tréning: pre zlepšenie schopností v mentálnej oblasti, vhodný pre rôzne profesie alebo študentov, športovcov, ktorí vyžadujú „plné nasadenie“, rýchlosť , bezchybný výkon, sústredenie, výdrž.

Organizácia tréningov:

Dĺžka trvania jedného sedenia je priemerne 45 minút. Zo začiatku sa odporúča trénovať pravidelne 3x alebo minimálne 2x týždenne.
Postupne sa intervaly predlžujú a môže sa urobiť aj prestávka.

Orientačný prehľad počtu sedení:
– ľahká mozgová dysfunkcia (ĽMD), ADD, ADHD 40 sedení
– ĽMD a poruchy učenia 60 sedení
– poruchy učenia 40 sedení
– epilepsia, stavy po úrazoch… 60 – 80 sedení
– tiky 40 sedení
– migrény 30 sedení
– poruchy spánku 10 – 20 sedení
– depresia 20 – 40 sedení
– prevencia u detí MŠ 40 sedení
– kondičný tréning 10 – 20 sedení

Biofeedback variability srdcovej frekvencie (HRV )

Nové metódy hodnotenia a zobrazovania variability srdcovej frekvencie – HRV (heart rate variability), založené na meraní časových \“beat-to-beat\“ intervalov, dovoľujú jej podstatne presnejšie využitie pre sebaregulačný tréning pomocou biofeedbacku.

Pravidelná srdcová akcia s malou premenlivosťou intervalov medzi jednotlivými pulzmi, je nielen klinický príznak autonómnej dysregulácie, ale aj zníženej výkonnosti kardiovaskulárneho systému a kvality psychosomatického zdravia vôbec.

Výskum ukázal, že HRV je znížená u celého radu chronických ochorení, depresie, úzkosti, stresu a psychosomatických porúch.

Normálne pri nádychu sa srdcová frekvencia zvyšuje, pri výdychu sa spomaľuje. Čím sú tieto oscilácie (variabilita) väčšie, tým pružnejší a prispôsobivejší je kardiovaskulárny systém. Čiže nie pravidelnosť, ale vysoká premenlivosť srdcovej frekvencie sú ukazovateľom kardiovaskulárneho zdravia.

HRV – variabilita srdcovej frekvencie: citlivo odráža prácu autonómneho nervového systému, jeho sympatickej a parasympatickej vetvy:
– reaguje na rôzne emocionálne stavy, ako úzkosť, zlosť a stres, ale aj pozitívne emócie, meditáciu a modlitbu
– úzko súvisí s baroreceptorovými reflexmi – zodpovedajú za reguláciu krvného tlaku
– úzko súvisí s dýchaním
– a je mierou aktivity parasympatika

Srdcovo – dychové rytmy majú významný vplyv na ostatné telesné systémy a sú vlastne prepojením medzi psychickými a centrálnymi procesmi.

Respiračná sinusová arytmia – RSA, ako kardiorespiračný rytmus, má v rámci HRV – variability srdcovej frekvencie zvláštne miesto, lebo cez kontrolu dychového vzoru, umožňuje biofeedback tréning rezonančnej frekvencie – BTRF, čiže zvyšovanie variability srdcovej frekvencie pomocou sebaregulačných techník. (Krivulka, 2003)

Metóda HRV – biofeedback, najmä v modifikácii s biofeedback tréningom rezonančnej frekvencie – BTRF je jednoduchý, štandardizovaný tréningový postup, zameraný na špecifické psychofyziologické zmeny, keď sa pri diafragmatickom dýchaní, okolo 6 dychov za minútu, dosahujú rezonančné efekty medzi dýchaním, srdcovou frekvenciou a krvným tlakom.

Cieľom je: – dosiahnuť rovnovážne fungovanie autonómneho nervového systému a posilnenie jeho regulačných funkcií
– sprostredkovať klientovi náhľad, na akom pozadí sa vyvíjajú jeho symptómy a poznanie vzťahu medzi myslením, emóciami a telesnými procesmi

Indikačné spektrum: astma, hypertenzia, funkčné poruchy zažívacieho traktu, somatizujúce poruchy, ale aj úzkosti, paniky, stresu, chronického únavového syndrómu, emocionálnej tenzie a všade tam, kde je potrebné napraviť a optimalizovať autonómnu dysreguláciu.

Metóda je odporúčaná ako žiaduci doplnok EEG biofeedbacku.

Organizácia tréningov:
doporučený rozsah 10 sedení
1 sedenie trvá priemerne 35-40 minút
optimálna frekvencia 1x alebo 2x týždenne