Logopédia

V oblasti logopédie poskytujeme:

Služby bez poplatkov:

– diagnostika

– poradenstvo a terapia porúch reči/ štandardne 1x za mesiac pre deti predškolského veku

– posúdenie školskej zrelosti v oblasti rečového vývinu

– riešenie podmienok vzdelávania(špeciálna škola, individuálna integrácia, asistent učiteľa, …)

– vypracovanie písomných správ pre školy, iné odborné pracoviská na požiadanie rodičov, klientov

– poradenstvo a konzultácie pre pedagógov a spolupráca podľa potreby

Služby s poplatkami

– ďalší termín v mesiaci logopedického poradenstva a terapie pre predškolákov

– logopedická intervencia pre klientov školského veku

– tréning fonematického uvedomovania podľa D.B. EĽKONINA

Ceny spoplatnených služieb sú dostupné k nahliadnutiu v aktuálnom cenníku v DYS-CENTRE.

Služby bez poplatkov je možné poskytnúť zákonným zástupcom alebo klientom, ktorí poskytli čestné prehlásenie pre zber údajov podľa paragrafu 7a zákona č. 325/2012 Z.z. ktorým sa mení s dopĺňa zákon č. 5 Z.z. o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákonov.

Pre zákonných zástupcov/ klientov, ktorí neposkytli čestné prehlásenie pre zber údajov v zmysle vyššie citovanej legislatívy sú všetky služby spoplatnené.