Logopédia

V oblasti logopédie poskytujeme:

– diagnostika, poradenstvo a terapia porúch reči

– posúdenie školskej zrelosti v oblasti rečového vývinu

– riešenie podmienok vzdelávania pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou (špeciálna škola, individuálna integrácia, asistent učiteľa)

– vypracovanie písomných správ pre školy, iné odborné pracoviská na požiadanie rodičov, klientov

– poradenstvo a konzultácie pre pedagógov a spolupráca podľa potreby

 

Služby bez poplatkov je možné poskytnúť zákonným zástupcom alebo klientom, ktorí poskytli čestné prehlásenie pre zber údajov podľa paragrafu 7a zákona č. 325/2012 Z.z. ktorým sa mení s dopĺňa zákon č. 5 Z.z. o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákonov.

Pre zákonných zástupcov/ klientov, ktorí neposkytli čestné prehlásenie pre zber údajov v zmysle vyššie citovanej legislatívy sú všetky služby spoplatnené.

 

Ceny spoplatnených služieb sú dostupné k nahliadnutiu v  cenníku v DYS-CENTRE.