O nás

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva DYS – CENTRUM, neštátne poradenské zariadenie je zaradené do siete MŠ SR od 4.9.2002.

Poskytujeme služby v oblasti:

– logopédie

– špeciálnej pedagogiky

– psychológie

– neurofeedback a biofeedback

 

Samostatní odborní zamestnanci:

 

PaedDr. Anna Baráthová– riaditeľka, školský logopéd

Vzdelanie:

– PdFUK Trnava- učiteľstvo pre MVOS, špecializácia: špeciálna pedagogika mládeže s chybami reči, 1981

– PdFuk Bratislava- špeciálna pedagogika PaedDr. (logopédia, surdopédia), 1985

– Certifikát v metóde EEG Biofeedback (zastrešený EEG-BIOFEEDBACK INTITUT-om) Praha, 2001

– Certifikovaný absolvent Základního kurzu elektroencefalografie I., Brno, 2002 a Základního kurzu EEG II., (certifikát zastrešený Institutom pro další vzdelávání pracovníku ve zdravotnictvíBrno, 2003

– Certifikovaný neurofeedback terapeut pre metódy klinickej psychofyziológie: neurofeedback a HRV biofeedback (certifikát zastrešený Slovenskou asociáciou pre biofeedback a neuroreguláciu), 2006

 

Mgr. Michaela Hegedűšová– psychologička, neurofeedback a buiofeedback trénerka

Vzdelanie:

– FSVaZ UKF Nitra- psychológia, 2015

– Certifikovaný neurofeedback a biofeedback tréner (certifikát zastrešený ABC- slovenským inštitútom pre výcvik v KBT, Slovenskou psychoterapeutickou spoločnosťou a Centrom duševního zdraví Jeseník), Liptovský Mikuláš, 2016

– Využitie snov v poradenstve a terapii podľa individuálnej psychológie, (Osvedčenie vydané 2 Therapy) Bratislava, 2012

 

Mgr. et Mgr. Angelika Blažková – špeciálna pedagogička
 
Vzdelanie:
– UK Bratislava – špeciálna pedagogika, Mgr. 2016
 
– UKF Nitra – sociálna práca, Mgr., 2003
 
 – Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina (Dialóg, spol. s.r.o., 2014)
 
– Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami (Inštitút osobnostného rozvoja, s.r.o., 2017)
 
– Metóda dobrého štartu (Poradňa pre poruchy učenia, 2019)
 
– Deficity čiastkových funkcií (Centrum Dr. Sindelar, 2019, Modul 1, 2, 3, 4)
 
– KuPOZ, KuPrev (KUPROG CZ, s.r.o., 2019)
 
– Špeciálno-pedagogická diagnostika, diagnostika dyskalkúlie (Súkromné centrum Mirabilis, 2019, 2020)
 
– Stimulační program pre predškolákov a pre deti s odloženou školskou dochádzkou – Maxík (Občianske združenie BZP, 2020)

 

Mgr. Mária Andová– špeciálna pedagogička

Vzdelanie:

– PF UK Bratislava- špeciálna pedagogika, pedagogika sluchovo postihnutých- Mgr., Bratislava, 1998

– KUPOZ (oprávnenie zastrešené DYS CENTRUM PRAHA), Trenčín, 2006