Psychológia

V oblasti psychológie poskytujeme:

Služby bez poplatkov:

– diagnostika a poradenstvo

– posúdenie  školskej zrelosti pre zdravotne znevýhodnené deti

– riešenie podmienok vzdelávania pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (špeciálna škola, individuálna integrácia, …)

– vypracovanie písomných správ pre školy, iné odborné pracoviská na požiadanie rodičov, klientov

– poradenstvo a konzultácie pre pedagógov a spolupráca podľa potreby

 

Služby s poplatkami:

– individuálne psychologické poradenstvo 

– biofeedback a neurofeedback metodiky

 

Služby bez poplatkov je možné poskytnúť zákonným zástupcom alebo klientom, ktorí poskytli čestné prehlásenie pre zber údajov podľa paragrafu 7a zákona č. 325/2012 Z.z. ktorým sa mení s dopĺňa zákon č. 5 Z.z. o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákonov.

Pre zákonných zástupcov/ klientov, ktorí neposkytli čestné prehlásenie pre zber údajov v zmysle vyššie citovanej legislatívy sú všetky služby spoplatnené.

 

Ceny spoplatnených služieb sú dostupné k nahliadnutiu v aktuálnom cenníku v DYS-CENTRE.