Psychológia

V oblasti psychológie poskytujeme:

Služby bez poplatkov:

– diagnostika

– posúdenie  školskej zrelosti pre zdravotne znevýhodnené deti

– riešenie podmienok vzdelávania (špeciálna škola, individuálna integrácia, …)

– vypracovanie písomných správ pre školy, iné odborné pracoviská na požiadanie rodičov, klientov

– poradenstvo, konzultácie pre pedagógov a spolupráca podľa potreby

Služby s poplatkami:

– psychologické poradenstvo pre klientov školského a predškolského veku, ich rodičov

– biofeedback

Ceny spoplatnených služieb sú dostupné k nahliadnutiu v aktuálnom cenníku v DYS-CENTRE.

Služby bez poplatkov je možné poskytnúť zákonným zástupcom alebo klientom, ktorí poskytli čestné prehlásenie pre zber údajov podľa paragrafu 7a zákona č. 325/2012 Z.z. ktorým sa mení s dopĺňa zákon č. 5 Z.z. o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákonov.

Pre zákonných zástupcov/ klientov, ktorí neposkytli čestné prehlásenie pre zber údajov v zmysle vyššie citovanej legislatívy sú všetky služby spoplatnené.