Naše služby

Poskytujeme služby v oblasti:

– vývinových porúch reči

– sluchu

– aktivity a pozornosti

– učenia

– ďalších porúch na báze ľahkej mozgovej dysfunkcie

Tieto služby poskytujeme v rámci:

– prevencie a informovanosti

– poradenstva

– diagnostiky

– terapie

– stimulačných programov

– kompenzačných programov

– relaxačných techník

– tréningov pozornosti

– kondičných tréningov mentálnej výkonnosti

pre:

– deti a mládež (od ranného veku po ukončenie vzdelávania – prvej prípravy na výkon povolania)

– rodičov

– pedagógov

– odbornú i laickú verejnosť so záujmom o danú problematiku